I okres roku szkolnego 2019/2020 już za nami. Dla społeczności szkolnej to czas podsumowań i formułowania wniosków do dalszej pracy. W minioną środę, w ramach zebrań śródokresowych, odbyło się spotkanie rodziców ósmoklasistów z dyrekcją szkoły, wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych.  Jako pierwsza głos zabrała dyrektor szkoły, pani Justyna Uciechowska, która przybliżyła zebranym zasady organizacji egzaminu i zapoznała słuchaczy z terminarzem planowanych działań. W bieżącym roku szkolnym sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów nastąpi w dniach 21- 23 kwietnia. Jednak na wyniki trzeba będzie poczekać do 19 czerwca br. O szczegółowym przebiegu egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego poinformowali nauczyciele uczący wymienionych wyżej przedmiotów. Pierwszego dnia ósmoklasiści przez 120 minut będą pracowali z arkuszem z języka polskiego, w którym znajdą się dwie części. W pierwszej z nich zamieszczony zostanie tekst literacki, w tym: fragment wiersza, utworu epickiego bądź dramatu oraz inny tekst, np. naukowy czy publicystyczny. Zadaniem uczniów będzie wykonanie zadań: - zamkniętych: jednokrotnego, wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, zadania na dobieranie - otwartych, wymagających umiejętności zredagowania krótkiej odpowiedzi (np. argumentowania, interpretowania przesłania utworu) lub napisania wskazanej w arkuszu formy użytkowej. Drugą część arkusza stanowić będzie dłuższa praca redakcyjna. Z dwóch tematów do wyboru, uczniowie zobowiązani będą zredagować pracę o charakterze twórczym, np. opowiadanie lub wypowiedź o charakterze argumentacyjnym w oparciu o kanon lektur obowiązkowych, za którą mogą otrzymać maksymalnie 20 punktów. Drugiego dnia ósmoklasiści zmierzą się z arkuszem z matematyki, nad którym będą pracowali 100 minut. Zmagając się z zadaniami zamkniętymi, dzieci wykażą się umiejętnością wykonania prostych obliczeń w pamięci, w tym: posługiwania się osią liczbową, zastosowania obliczeń procentowych, porównywania ułamków dziesiętnych i zwykłych, znajomością zagadnień z zakresu geometrii, działań na układzie współrzędnych, a forma pytań będzie miała podobny charakter, jak w przypadku arkusza z języka polskiego czy języka angielskiego. Mierząc się z zadaniami tekstowymi, egzaminowani przystąpią do dokonywania samodzielnych obliczeń i formułowania odpowiedzi. Liczyć się będą: wynik, sposób rozumowania, zapisanie rachunków, dokonywanie przekształceń i wyciąganie wniosków. W ostatnim dniu egzaminu uczniowie klas ósmych w ciągu 90 minut sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności z języka angielskiego. Arkusz będzie się składał z 5 części, pośród których należy wymienić: - rozumienie ze słuchu, - znajomość funkcji językowych, - rozumienie tekstów pisanych, - znajomość środków językowych, - wypowiedź pisemna.

Uczniowie usłyszą teksty adaptowane lub oryginalne, czytane przez rodzimych użytkowników języka. Nagranie zostanie odtworzone z płyty CD dwukrotnie. Instrukcje do zadań odczytywane zostaną w języku polskim. Łączna długość tekstów  nie wyniesie więcej niż 850 wyrazów. Zadaniem egzaminowanych będzie również wykonanie zadań zamkniętych i zredagowanie pisemnej wypowiedzi. W części arkusza wymagającej napisania tekstu, zdający mogą zetknąć się z następującymi formami użytkowymi: notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość  e-mail, wpis na bloga.

 Przed ósmoklasistami trudny czas… Piszącym życzymy satysfakcjonujących wyników!

Opracowała: I. Trelka

 

 

 

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

Our website is protected by DMC Firewall!