Dla rodziców i uczniów

O Szkole

szkoła na czasiefd

TO:

 

Dyrektor: Justyna Uciechowska
Wicedyrektorzy: Maria Gryczka, Iwona Wojciechowska

850 uczniów w 38 oddziałach,
85 wysoko wykwalifikowanych, przyjaznych uczniom nauczycieli,
18 pracowników niepedagogicznych,
pielęgniarka szkolna,
• znakomicie wyposażone sale lekcyjne - w każdej sali komputer, rzutnik i ekran,
3 pracownie komputerowe - 2 stacjonarne i mobilna (tablety), wyposażone w monitor interaktywny, Ozoboty i Photony - roboty do nauki programowania,
• sale z tablicami interaktywnymi, wizualizerem i pilotami do testów,
studio fotograficzne wyposażone w greenscreen, lampy studyjne,
stacja montażowa do obróbki filmów i zdjęć,
nowoczesna hala sportowa z pełnowymiarowymi boiskami do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz salą do zajęć fitness, siłownią i komfortowym zapleczem socjalnym,
• 2 mniejsze sale gimnastyczne, boisko wielofunkcyjne,
• kolorowy plac zabaw,
biblioteka z czytelnią multimedialną,
Izba Patrona,
świetlica,
kuchnia i stołówka,
szafki na odzież i przybory szkolne dla każdego ucznia,
internetowy dziennik lekcyjny.

Teren szkoły objęty jest całodobowym monitoringiem.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00 uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicy szkolnej. Rozwijają tam swoje zdolności, biorąc udział m.in. w zajęciach teatralnych, komputerowych, plastyczno - technicznych, umuzykalniających i ruchowych. Mogą także odrobić prace domowe. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne.

Od wielu lat działa w szkole świetlica socjoterapeutyczna. Dzieci otoczone fachową opieką, uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i rekreacyjnych oraz odrabiają zadania domowe.

W szkolnej stołówce można zjeść smaczny i zdrowy dwudaniowy obiad.

W roku 2015 SP9 uzyskała wojewódzki certyfikat SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE. W ramach dbałości o zdrowie społeczności szkolnej inicjuje się i realizuje wiele przedsięwzięć prozdrowotnych. Są to m.in. zajęcia, spotkania, konkursy i imprezy. Od roku szkolnego 2009/2010 placówka uczestniczy w rządowym programie „Owoce, warzywa i mleko szkole w szkole”.

W szkole kładzie się duży nacisk na rozwijanie uzdolnień i pasji sportowych. Znakomicie funkcjonują oddziały sportowe o profilu „piłka ręczna” - dla chłopców oraz „koszykówka” dla dziewcząt. Sportowcy z UKS SZCZYPIORNIAK i UKS DZIEWIĄTKA odnoszą wiele sukcesów rejonowych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

Szkoła posiada nowoczeną, pełnowymiarową halę sportową, siłownię fitness (oddane do użytku w 2017r.) oraz nową bieżnię lekkoatletyczną ze skokiem w dal (oddaną do użytku 1 września 2019r.). Atrakcyjność zajęć sportowych podnosi wykorzystanie nowoczesnego sprzętu. Szkoła dysponuje piłkami EDUBAL.

W SP 9 realizuje się wiele przedsięwzięć prozdrowotnych związanych z aktywnością fizyczną. Są to programy ogólnopolskie i lokalne, m.in.: "Pływać każdy może", „WF z klasą”, "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym".

W „dziewiątce” od 2017r. działa SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI. Mediacje to sposób rozwiązywania konfliktów rówieśniczych w obecności osoby bezstronnej, czyli mediatora. Strony konfliktu zasiadają przy stole mediacyjnym, aby wypracować wspólne i satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie problemu. 

Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole mają na celu ujawnianie i rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i uzdolnień uczniów, propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz wyrównywanie braków edukacyjnych.

W roku szkolnym 2017/2018 powstała w naszej szkole MAŁA SZKOŁA MEDIALNA. Jest to działanie innowacyjne i wyjątkowe. Prowadzone są warsztaty fotograficzne, filmowe, dziennikarskie, programistyczne. Absolutną nowością jest powstanie telewizji szkolnej, w której nasi uczniowie odgrywają role reporterów i prezenterów.

Uczestnicy MSM samodzielnie wykonują dokumentację fotograficzną i nagrywają reportaże filmowe z uroczystości szkolnych oraz zgłębiają tajniki edycji filmów i zdjęć. Biorą również udział w warsztatach programistycznych. Warsztaty prowadzone są w nowoczesnej sali multimedialnej, która wyposażona jest w 17 komputerów z odpowiednim oprogramowaniem, tablety, a także Ozoboty – roboty do nauki programowania.
Sala została doposażona o monitor interaktywny, kamery, lustrzanki cyfrowe oraz inny sprzęt niezbędny do prowadzenia profesjonalnych zajęć medialnych.

We wrześniu 2019 r. uzyskaliśmy zgodę Ministra Edukacji Narodowej na przeprowadzenie eksperymentu pedagogicznego pod nazwą "Klasa o profilu medialnym w szkole podstawowej" dzięki czemu nasza szkoła miała okazję podjąć współpracę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie edukacji medialnej dzieci.

W SP9 dzieci uczą się również zarządzać swoimi oszczędnościami. W październiku szkoła przystąpiła do programu banku PKO B.P - SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI, dzięki któremu chętni uczniowie mogą korzystać ze swojego konta i wpłacać na nie pieniądze. Dzięki udziale w programie dzieci wyrobią sobie nawyk świadomego oszczędzania, a także nabędą umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.

W „dziewiątce” prężnie działa SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU „PODAJ DALEJ”. W ramach jego działalności organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelkich zbiórek i akcji charytatywnych, m. in. zbiórka nakrętek, zbiórka żywności, „Szlachetna paczka”, wywyła świątecznych kartek dla więźniów, kiermasze: bożonarodzeniowy i wielkanocny.

Oferta zajęć odpowiada aktualnym potrzebom całej społeczności szkolnej i jest konsultowana z uczniami i ich rodzicami (jest dostępna na stronie internetowej szkoły: sp9ostrow.pl).

Promocja czytelnictwa to jeden z priorytetów SP9. Biblioteka, czyli serce szkoły to: bogaty księgozbiór, czytelnia, kąciki tematyczne, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej oraz tablica interaktywna i sprzęt audio – wideo. Bibliotekarki, we współpracy z całą społecznością szkolną, organizują wiele imprez czytelniczych o zasięgu szkolnym, lokalnym i ogólnopolskim.

ZDJĘCIAO Szkole

Stołówka szkolna

     "Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść" mówi polskie przysłowie U nas gotują dwie i dlatego od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:20 do 14:00 można w szkolnej stołówce zjeść dwudaniowy obiad, również w czasie ferii zimowych.

     Uczniowie z rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na refundację obiadów z ostrowskiego oddziału
MOPS-u.

STOŁsdf

Hymn

hymn

Jest w Ostrowie szkoła miła,
w której chętnie spędzam czas.
Tutaj wiedzę swą zdobywam
by nieznany poznać świat.

W wielkopolskiej mieszkam ziemi,
kraj rodzinny dobrze znam.
Przez naukę swą sumienną
w europejski wkroczę ład.

Refren:
Imię piękne i szlachetne
nosi dzisiaj szkolny gmach.
Papież Polak - patriota
za wzór przykład nam swój dał.

Świetlica socjoterapeutyczna

     Czy jest takie miejsce, w którym dziecko nauczy się żyć w grupie, wyrówna swoje braki w nauce, nauczy się wyrażać swoje uczucia i emocje? Wydaje się, że te umiejętności dziecko powinno nabyć w domu, ale nie zawsze tak bywa. Bardzo dobrym posunięciem było otwarcie w naszej szkole w marcu 2002 roku świetlicy opiekuńczo - wychowawczej z programem socjoterapeutycznym. Zajęcia w świetlicy są bezpłatne i odbywają się przez pięć dni w tygodniu od 15:30 do 18:30. Mogą na nie uczęszczać uczniowie zarówno klas nauczania początkowego, jak i klas starszych.

     Celem nadrzędnym działalności świetlicy jest udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom w taki sposób, aby osiągnęły optymalny dla siebie poziom rozwoju. Praca z nimi ma charakter wielopłaszczyznowy. Zaspokajane są potrzeby rozwojowe i edukacyjne w aspekcie opiekuńczo - wychowawczym, dydaktycznym, zdrowotnym i terapeutycznym. Poprzez podejmowanie wspólnych zadań i wspólne działanie dzieci nabywają umiejętność prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, planowania swojej pracy i dobrej komunikacji. Prowadzący zajęcia pomagają swoim podopiecznym w odrabianiu zadań domowych, w wyrównywaniu braków w poziomie wiedzy szkolnej, uczą właściwej organizacji czasu wolnego i wypoczynku, stwarzają warunki do rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

     Oddziaływania terapeutyczne kierowane są równocześnie na sferę emocjonalną, społeczną i orientacyjno - poznawczą. Dziecko uczy się akceptacji siebie i innych, empatii, wyrażania własnych uczuć, oceniania sytuacji i podejmowania stosownych decyzji, poznaje swoje możliwości, przełamuje nieśmiałość, buduje udane relacje z innymi.

     Zarówno działania opiekuńczo - wychowawcze, jak i działania terapeutyczne mają pomóc rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Patron

pope johnpaul

     Jan Paweł II może być przykładem miłości do świata i ludzi, skromności, delikatności i szczerości. Jego osoba budzi szacunek zarówno wśród ludzi wierzących, jak i tych, dla których sprawy religii są obojętne. Patrzące z dobrocią oczy i życzliwy, wszystko rozumiejący uśmiech na twarzy sprawiają, że otwierają się dla niego wszystkie serca. Sprawując najwyższy z kościelnych urzędów, otoczony pełnią majestatu, pozostał zwykłym człowiekiem, znającym troski powszednie, otwartym na ból i cierpienie, głęboko po ludzku współczującym, wspierającym w potrzebie nawet tych najmarniejszych z marnych.

     Ten obdarzony niezwykłą charyzmą człowiek potrafił zjednywać sobie ludzi, skupiać wokół siebie setki tysięcy, a nawet miliony słuchaczy, ludzi różnych kultur, ras i wyznań. W słowa przepełnione miłością i mądrością, pełne troski i powagi, nieoczekiwanie wplatał błyskotliwy żart czy dowcipną uwagę, ujmując im tym samym pompatyczności i dydaktyzmu i jednocześnie zmuszał nas do głębokich wzruszeń i przemyśleń. Otwarty na świat i jego problemy, interesował się nie tylko duchowymi, religijnymi potrzebami ludzkości. Dostrzegał wszelkie bolączki materialistycznego stylu życia, wyzysk człowieka przez człowieka, sytuację gospodarczą najbiedniejszych państw świata, upadek kultur narodowych i plemiennych.

     Ten niestrudzony wędrowiec, który w swoich pielgrzymkach po świecie przebył setki tysięcy kilometrów, docierał wszędzie tam, gdzie panoszy się obojętność, niesprawiedliwość społeczna, gdzie szerzy się zło i toczą się bratobójcze wojny. Łagodził konflikty, przekazywał słowa pojednania, dodawał wiary, pozostawiał nadzieję. Dopuszczał do siebie wszystkich ludzi. Potrafił rozmawiać z tłumem, znajdował wspólny język z młodzieżą, której tak trudno w naszych czasach narzucić autorytety. Umiał zniżyć się i pochylić nad dziecięcą główką, powiedzieć miłe słowo, ucałować.

     2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 świat obiegła smutna wiadomość - odszedł Ojciec Święty. 

     Jan Paweł II powiedział kiedyś, zwracając się do młodych:"Jesteście moją nadzieją, ponieważ jesteście obietnicą jutra i obietnicą poszukiwania miłości świadczącej o Jezusie. Nieście, głoście i promieniujcie radością i nadzieją dla wszystkich".

     Postaramy się nie zawieść Jego zaufania. Będzie z nami zawsze. Każdym swoim czynem, swoją postawą dał nam przykład pokory, skromności i miłości bliźniego.

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach i w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów. W tym roku są to m.in:zajęcia plastyczne, czytelnicze, ruchowe, muzyczne, językowe, gry i zabawy stolikowe.

Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów animowanych czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego też poświęca się im dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. Dzieci równie chętnie odrabiają prace domowe pod czujnym okiem wychowawców świetlicy, którzy służą im pomocą w każdej chwili. Dużym zainteresowaniem cieszą się spacery oraz zabawy ruchowe na placu zabaw czy boisku sportowym.

ZAPRASZAMY DO ŚWIETLICY!

 

                                 thumbnail B70A3596

thumbnail B70A3768

thumbnail B70A3598

SW33

SW22

SW3ased

Historia

Pierwsza data związana ze Szkołą Podstawową nr 9 to 13 lutego 1959 roku. Wtedy to powołano szesnastoosobowy Społeczny Komitet Budowy Szkoły.

Prace budowlane rozpoczęto 15 kwietnia 1961 r., a 23 września tegoż roku odbyła się uroczystość wmurowania w fundamenty szkoły "kamienia węgielnego".

Szkołę budowano w okresie obchodów "Tysiąc Szkół na Tysiąclecie". Fakt ten znalazł swoje odbicie w nazwie szkoły " Szkoła Podstawowa nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego".

Głównym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Ostrowie, natomiast fundusze na budowę szkoły pochodziły w przeważającej części ze składek społeczeństwa.

6 września 1963 roku młodzież rozpoczęła naukę w nowym budynku, przystępując jednocześnie do różnych prac związanych z upiększeniem i zagospodarowaniem przydzielonych pomieszczeń. Do akcji tej czynnie włączyli się również rodzice uczniów.

Oficjalne i uroczyste otwarcie szkoły z udziałem władz oświatowych i miejskich odbyło się 28 października 1963 roku. Nowy budynek szkoły mieścił wówczas: dziewiętnaście sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, bibliotekę, pokoje administracyjne i dla nauczycieli oraz pomieszczenia kuchenne, stołówkę oraz sanitariaty.

Równocześnie z budową szkoły rozwijało się osiedle. Bardzo szybko okazało się, że nowa szkoła jest za mała w stosunku do potrzeb. Należało pomyśleć o jej rozbudowie i zagospodarowaniu terenu wokół budynku szkolnego. 28 października 1968 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Stadionu i Ogródków Dydaktycznych (biologicznego, geograficznego i ogródka ruchu drogowego). Ponieważ liczba uczniów stale wzrastała i brakowało pomieszczeń lekcyjnych, w 1983 roku przystąpiono do rozbudowy szkoły. Na miejscu budynku pawilonowego i obok niego powstał nowy obiekt, przeznaczony dla uczniów klas I-III. Do użytku zastał on uroczyście oddany w dniu 31 maja 1985 roku.

W pierwszej wersji w naszej szkole miało zdobywać wiedzę ok. 650 uczniów. W okresie największego wyżu demograficznego do szkoły uczęszczało prawie 2000 dzieci, co stawiało ją w czołówce szkół w województwie, pod względem zagęszczenia. Młodzież w tym czasie uczyła się w systemie dwuzmianowym, a zajęcia odbywały się od godz. 7:00 do godz. 19:00.

Skład Rady Pedagogicznej, która rozpoczynała pracę w roku szkolnym 1963/64 wyglądał następująco: dyrektorem szkoły był Władysław Jagaciak, zastępcą dyr. Piotr Droszcz. Nauczycielami poszczególnych przedmiotów byli: Wiesława Błaszczyk, Eugenia Buksakowska, Barbara Chuderska, Aleksandra Dobrzyńska, Irena Domin, Stanisława Droszcz, Stanisław Droszcz, Jan Glinkowski, Cecylia Jakubek, Jadwiga Jakubowska, Zbigniew Jakubowski, Halina Jamrożek, Zofia Krajewska, Łucja Leśniak, Jan Lis, Janina Olech, Elżbieta Panek, Teresa Pokora, Anna Skiba, Jacek Skiba, Stefan Tarchalski, Aleksander Tomkowicz, Leon Woźniak.

W ciągu minionych lat pracą szkoły i poczynaniami nauczycieli kierowali następujący dyrektorzy:

1963 - 1964
dyrektor - Władysław Jagaciak
zastępca dyrektora - Piotr Droszcz

1964 - 1968
dyrektor - Bronisław Walczak
zastępca dyrektora - Piotr Droszcz, Zbigniew Jakubowski, Łucja Leśniak
1968 - 1989
dyrektor - Tadeusz Frąszczak
zastępca dyrektora - Łucja Leśniak, Zbigniew Matecki, Helena Nabzydyk, Eugeniusz Śniegocki, Iwona Szymoniak, Stefan Glinkowski, Barbara Kawarska, Barbara Spiżak
1989 - 2007
dyrektor - Stefan Glinkowski
zastępca dyrektora - Barbara Spiżak, Barbara Maciejewska, Zdzisława Białas
2007 - 2015
dyrektor - Łukasz Mikołajczyk
zastępca dyrektora - Maria Gryczka, Iwona Wojciechowska
listopad 2015
zastępca dyrektora - Maria Gryczka - pełniąca obowiązki dyrektora szkoły
zastępca dyrektora - Iwona Wojciechowska
W procesie wychowania uczniów i w funkcjonowaniu szkoły czynny udział brali rodzice uczniów, a ich przedstawicielem na terenie szkoły był Komitet Rodzicielski. Pierwsze zebranie Komitetu Rodzicielskiego odbyło się 30 maja 1963 r. W 1992 r. Komitet Rodzicielski zmienił nazwę, stając się Radą Rodziców.

Na przestrzeni dziesięcioleci sytuacja finansowa oświaty nigdy nie była zadowalająca. Zawsze występowały kłopoty finansowe, które uniemożliwiały rozbudowę placówki, pełne jej wyposażenie w niezbędne urządzenia i pomoce dydaktyczne. Częściowo rozwiązywały je zakłady, opiekujące się naszą szkołą, przeznaczając swoje nadwyżki na potrzeby placówki. Kolejnymi opiekunami były następujące ostrowskie zakłady: Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego, Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego oraz Zakłady Sprzętu Mechanicznego "Ursus".

Głównym zadaniem szkoły było i jest wychowywanie i nauczanie młodzieży. W minionym okresie szkoła wypracowała sobie swoisty styl nauczania, którego ważnym elementem jest tworzenie i kultywowanie tradycji szkoły. Najważniejszym elementem tej tradycji stał się sztandar szkolny i obchodzone z jego okazji coroczne święto.

W niedzielę 25 września 1966 r. o godzinie 10:00 na Rynku ostrowskim, szkole oraz działającemu na jej terenie szczepowi harcerskiemu, wręczono uroczyście sztandary, które ufundowało społeczeństwo i zakłady pracy z Ostrowa Wielkopolskiego. Od tej pory data ta zapisała się złotymi zgłoskami w historii szkoły. Przez 35 lat dzień 25 września obchodzony był jako Święto Sztandaru.

W chwili otwarcia szkoły nadane jej zostało imię Marcina Kasprzaka, bez prowadzenia pracy nad tym patronem. W 1991 r. na prośbę uczniów, rodziców i członków Rady Pedagogicznej wystąpiono o zniesienie imienia szkoły. Od tej chwili szkoła nie miała swojego patrona.

W 1997 rozpoczęto pracę nad wyborem nowego patrona placówki. Pojawiły się różne kandydatury, które zostały podane przez uczniów, rodziców i grono pedagogiczne. Już wówczas, wg podsumowania ilościowego, zwyciężyła kandydatura Jana Pawła II. Wdrażanie w życie reformy oświatowej spowodowało wstrzymanie prac nad patronem szkoły. Temat ten powrócił jednak z dniem 1 września 2000 roku. Powołana została komisja mająca koordynować wszystkie działania. Na godzinach wychowawczych, lekcjach religii, języka polskiego, historii i w nauczaniu zintegrowanym, przedstawione zostały sylwetki kandydatów, które mieli zaopiniować rodzice i uczniowie. W październiku 2000 r. po przeprowadzeniu sondaży przekazano komisji protokoły z uzasadnieniem wyboru kandydata, na podstawie których sporządzony został protokół z dnia 3 listopada. Ogromną większość głosów zdobyła kandydatura Jana Pawła II. Na dwadzieścia pięć oddziałów siedemnaście głosowało na tego kandydata. Wyniki ogłoszono w grudniu na posiedzeniu komisji, d/s wyboru patrona, z udziałem Samorządu Uczniowskiego i opiekunów grup wiekowych, przewodniczącym Rady Rodziców i proboszcza parafii, na terenie której znajduje się szkoła. Od tego momentu rozpoczęto realizację zaproponowanych przez komisję zadań, mających na celu przybliżenie sylwetki kandydata na patrona szkoły. Podsumowanie całorocznej pracy nad patronem nastąpiło 12 czerwca 2001.r na apelu klas IV-VI i 20 czerwca 2001 r. na apelu klas I-III. Protokołem komisji z dnia 20 czerwca 2001 r. stwierdzono pełną realizację wyznaczonych zadań.

15 października 2001 r. roku o godzinie 9:00 w kościele pw. świętego Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim poświęcony został Sztandar Szkoły, ufundowany przez Radę Rodziców, a o godzinie 10:30 w Szkole Podstawowej nr 9 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II.

Biblioteka szkolna

     Nowoczesna szkoła musi mieć dostosowaną do swoich potrzeb i wymagań bibliotekę, umożliwiającą dotarcie do różnorakich źródeł informacji. Toteż biblioteka naszej szkoły dąży do tego, aby stać się szkolnym ośrodkiem dydaktyczno-informacyjnym. Gromadzi różnorodne dokumenty, oprócz piśmienniczych, także audiowizualne.

     Nauczyciele i uczniowie mają możliwość korzystania ze wszystkich zgromadzonych dokumentów, bogatego, już niedługo zautomatyzowanego, warsztatu informacyjnego (katalogi, kartoteki, księgozbiór podręczny), a także z aparatury technicznej.

     Serce każdej biblioteki to jej księgozbiór, systematycznie wzbogacany i uzupełniany stanowi podstawę pracy dydaktycznej i wychowawczej bibliotekarzy i nauczycieli. W tej chwili liczy on około 13.000 woluminów, a zawiera, oprócz lektur obowiązkowych i uzupełniających, bogatą literaturę popularnonaukową (ostatnio przybyło wiele ciekawych pozycji), a także literaturę piękną dla dzieci i młodzieży (uwzględniającą nowości wydawnicze).

     Przestronny i estetyczny lokal biblioteczny stwarza miłą atmosferę. W czytelni można znaleźć zarówno indywidualne stanowiska pracy dla czytelników, jak i miejsce na zajęcia edukacyjne dla całej klasy.

     Czas udostępniania dostosowany jest do tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych. Zarówno wypożyczalnia, jak i czytelnia, czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:00.

     Biblioteka szkolna poprzez swoje formy pracy skierowane do czytelnika indywidualnego (konkursy czytelnicze, praca indywidualna z czytelnikiem itp.) a także do małych i dużych grup (prowadzenie Koła Miłośników Książki, różnego rodzaju zajęcia biblioteczne, wystawy, apele i inne) stara się wyrobić u uczniów przeświadczenie, że biblioteka szkolna jest nie tylko miejscem, w którym zdobywa się wiedzę, ale również azylem spędzania czasu wolnego i miejscem własnego rozwoju kulturalnego.

     W grudniu 2007 roku biblioteka wzbogaciła się o Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), które zostało przekazane w ramach projektu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Centrum tworzą cztery stanowiska komputerowe dla czytelników, jedno urządzenie wielofunkcyjne oraz oprogramowanie systemowe i edukacyjne. ICIM pozwala na stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w codziennej pracy nauczyciela i ucznia. Zaletą szkolnego centrum jest udostępnianie użytkownikowi w tym samym miejscu różnych źródeł informacji, narzędzia do ich obróbki i tworzenia własnych publikacji. Centrum stwarza możliwość do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w małych grupach oraz pracy indywidualnej przy użyciu nowoczesnych materiałów i środków dydaktycznych z wykorzystaniem - online i offline - zasobów portali edukacyjnych.

BIBL3

1014 2485 zoomed img 2043

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!