SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY I….NIE TYLKO

Światowy Dzień Chorych na Zespół Downa nazywany jest Dniem Kolorowej Skarpetki. Nasza szkoła kolejny raz również przyłączyła się do akcji solidaryzując się tym samym z osobami z zespołem Downa – działania koordynował szkolny Samorząd Uczniowski. Wykonane przez uczniów naszej szkoły wzorzyste, kolorowe skarpetki (niektóre to prawdziwe arcydzieła plastyczne) rozwieszone zostały przez uczniów klas oraz przedstawicieli SU w różnych miejscach szkoły i przyciągały wzrok… Kierowały myśli w stronę tych, których od nas różni tylko dodatkowy chromosom. Uczniowie i nauczyciele przywitali wiosnę w różnokolorowych skarpetkach na znak solidarności.

Powitanie wiosny to także wędrówka uczniów z kolorowymi gaikami po najbliższej okolicy i wypatrywanie, czy czasem wiosna nie jest tuż za rogiem? ;) Mimo ciepłych jeszcze okryć - słońce i kolorowe wstążeczki na gałązkach niesionych przez dzieci dawały wiele radości i uśmiechu.

Opracowała J. Bury

 

FOTO PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY I….NIE TYLKO

KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO

     Nieodłączną tradycją karnawału są bale i dyskoteki, dlatego 7 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował już drugą w tym roku szkolnym imprezę taneczną. DJ Szymon prowadzący imprezę doskonale dobierał utwory muzyczne, zachęcał uczniów do wspólnej zabawy. Tradycyjnie nie zabrakło tańca porywającego niemal wszystkich uczniów: „Belgijki”. Dodatkową atrakcją dla dzieci był konkurs na najbardziej kreatywne przebranie. Jury konkursu w składzie: wicedyrektor szkoły p. Iwona Wojciechowska, p. Agnieszka Resler i p. Magda Przegoń (opiekunki Samorządu Uczniowskiego) oraz uczniowie – przedstawiciele SU - miało niemały orzech do zgryzienia. Na balu pojawili się m.in. ośmiornica, policjantka, Pippi, wróżki, Smurf, jednorożce, babunia, dracula i wiele innych ciekawych przebrań. Spośród wszystkich uczestników ostatecznie jury konkursowe nagrodziło 6 osób i wyróżniło również 6 osób. Wyróżnienie otrzymała też p. Urszula Kupczyk, nauczycielka WF-u, która nie do poznania wcieliła się w rolę... babuni :)  Natomiast na spragnionych oraz głodnych uczniów czekały w sklepiku drobne przekąski oraz napoje. Wspomnieć należy, że wszyscy uczniowie – przedstawiciele SU zaangażowani w organizację Dyskoteki Karnawałowej – spisali się na medal, za co serdecznie im dziękujemy. Po trudach zdobywania wiedzy oraz wielu ocen przyszedł czas relaksu, beztroskiej zabawy i odpoczynku. Dyskoteka za nami, a przed nami dwa tygodnie ferii zimowych. Pamiętajcie jednak, że najważniejsze jest Wasze bezpieczeństwo, aby pełni sił i zapału powrócić po przerwie do dalszej nauki.

Opracowała: M. Przegoń

 

FOTO KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II W dniach 11-15 grudnia odbył się w naszej szkole Kiermasz Świąteczny zorganizowany przez Szkolne Koło Wolontariatu „Podaj dalej” oraz Szkolny Samorząd Uczniowski.  Uczniowie na zajęciach plastycznych oraz w domu wraz z rodzicami tworzyli rozmaite ozdoby bożonarodzeniowe: choinki, bombki, stroiki, kartki... Po raz drugi już postanowiliśmy pomóc Karolinie, absolwentce naszej szkoły, która cały czas zmaga się z ciężką chorobą. Wszystkie przepiękne ozdoby świąteczne zostały wystawione na sprzedaż na holu głównym naszej szkoły. Dyżury przy stoisku pełnili wolontariusze ze Szkolnego Wolontariatu Uczniowskiego oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Upominki sprzedawały się jak świeże bułeczki... Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za zaangażowanie i pomoc w organizacji Kiermaszu: dyżury przy stoisku, wykonanie przepięknych ozdób świątecznych i wreszcie ich zakup... A z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim, a w szczególności Tobie, Karolciu: DUŻO ZDROWIA, wytrwałości, pogody ducha i radości ze spędzonych razem z bliskimi chwil...

Opracowała: M. Przegoń

 

FOTO ŚWIĄTECZNY KIERMASZ

ANDRZEJKOWE SZALEŃSTWO

     W miniony poniedziałek uczniowie klas IV-VI wzięli udział w szkolnej dyskotece andrzejkowej. W tym roku miała ona wyjątkową oprawę, ponieważ zorganizowana została w nowej hali sportowej.

     Dyskotekę o godz. 17:30 rozpoczął DJ Szymon, witając obecnych uczniów. Przez kolejne dwie godziny wszyscy świetnie się bawili przy piosenkach znanych z aktualnej listy przebojów. Nie zabrakło również popularnego tańca integracyjnego - tzw. "Belgijki", z którym uczniowie rewelacyjnie sobie poradzili.

     Podczas dyskoteki wybrani członkowie Samorządu Uczniowskiego mieli mnóstwo pracy. SU zorganizował sklepik, w którym można było kupić napoje i coś słodkiego. Pojawiło się również stoisko z wróżbami, gdzie chętni mogli poznać imię swojego przyszłego męża/żony, a także dowiedzieć się, jaki zawód będą wykonywać w przyszłości. Z pomocą czarodziejskiej kuli wróżbici przepowiadali także, co wydarzy się w najbliższym czasie.

     Coroczne spotkanie andrzejkowe jest okazją do świetnej wspólnej zabawy i integracji uczniów. Tak duża impreza jest jednak również wyzwaniem organizacyjnym. Serdecznie dziękujemy uczniom należącym do Samorządu Uczniowskiego, którzy świetnie się spisali podczas planowania dyskoteki. Kierujemy również podziękowania do wychowawców klas oraz nauczycieli wychowania fizycznego, pod których czujnym okiem mogliśmy czuć się bezpiecznie.

Opracowała: A. Resler

 

FOTO ANDRZEJKOWE SZALEŃSTWO

REGULAMIN SU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REGULAMIN

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9
im. Jana Pawła II
w Ostrowie Wielkopolskim
na rok szkolny 2017/2018S A M O R Z Ą D   U C Z N I O W S K I

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”
Jan Paweł II

Samorządność to polski odpowiednik greckiego słowa demokracja, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza władzę ludu. Samorząd Uczniowski działa zgodnie
z zasadą, że wszyscy są równi, a decyzje podejmuje się większością głosów. Praca w Samorządzie Uczniowskim kształtuje u dzieci poczucie odpowiedzialności
i przygotowuje do podejmowania czynów w imię dobra wspólnego. Uczniowie rozumieją, że to oni są w szkole ważni, a oprócz obowiązków mają też prawa.


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Na podstawie art. 85 (ustawa z dnia 14 grudnia 2016r):
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.
6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania
z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest zgodny ze Statutem Szkoły.
2. Samorząd Uczniowski reprezentuje całą społeczność uczniowską Szkoły Podstawowej
nr 9 i działa zgodnie z własnym regulaminem, a w szczególności:
– Przedstawia innym organom wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły
– Wypowiada się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na terenie Szkoły
– Organizuje działalność kulturalno-rozrywkową uczniów w porozumieniu
z Dyrektorem Szkoły
– Korzysta z możliwości przekazywania informacji wszystkimi dostępnymi sposobami innym organom Szkoły
3.Członkami Samorządu Uczniowskiego są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do Szkoły, którzy poprzez głosowanie wybierają ze swego grona organ przedstawicielski, czyli Zarząd SU.
4.Samorząd zatwierdza plan pracy organizacji, opracowuje sprawozdania z podejmowanych działań, które przedstawia Dyrektorowi Szkoły.
5.Zarząd SU wybiera spośród swoich członków:
Przewodniczącego SU
Zastępcę przewodniczącego SU
Sekretarza SU
6.Za realizację poszczególnych obszarów działalności SU odpowiedzialne są 3 sekcje, do których uczniowie przynależą ze względu na swoje zdolności i zainteresowania:
– Sekcja porządkowa
– Sekcja organizacyjno-informacyjna
– Sekcja kulturalno-rozrywkowa
7.Kadencja Zarządu trwa 1 rok szkolny.
8.Zebrania całego Zarządu odbywają się raz w miesiącu lub w miarę potrzeb na wniosek opiekuna lub przewodniczącego SU.


II. Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu SU

1. Każdy członek SU ma prawo wyborcze.
2. Wybory przeprowadza komisja w składzie:
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Dyrekcja / Opiekun grupy wiekowej IV-VI
3. Do obowiązków komisji wyborczej należy:
– Przyjęcie zgłoszeń kandydatów
– Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
– Sporządzenie protokołu
– Ogłoszenie wyników wyborów

III. Dokumentacja:

1. Zarząd SU prowadzi następującą dokumentację:
– Regulamin samorządu
– Plan pracy samorządu
– Okresowe i roczne sprawozdanie z pracy samorządu
– Dokumentowanie podejmowanych działań w postaci zdjęć i artykułów na stronę szkoły
– Dokumentacja finansowa


IV. Zadania opiekunów Samorządu Uczniowskiego:

– Czuwanie nad sprawną realizacją zadań ujętych w planie pracy SU
– Prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych


V. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego
Samorząd uzyskuje dochody z następujących źródeł:
– organizacja imprez szkolnych ( np bilety wstępu na dyskoteki, sprzedaż kartek świątecznych i prac wykonanych przez uczniów),
– dochody ze środków przekazywanych przez sponsorów,
– wsparcie finansowe uzyskane z budżetu Rady Rodziców

VI. Obowiązki, zadania i cele Samorządu Uczniowskiego:

– Pobudzenie społeczności szkolnej do jak najlepszego spełniania obowiązków uczniowskich
– Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki (Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców)
– Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych w czasie wolnym od nauki
– Troska o dobre imię Szkoły
– Kultywowanie tradycji
– Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły
– Monitorowanie znajomości i respektowania praw, i obowiązków ucznia
– Rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich
– Reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę
– Organizowanie pomocy potrzebującym

Przewodniczący SU:
Reprezentuje szkołę w czasie uroczystości szkolnych
Współpracuje z samorządami klasowymi w celu właściwej koordynacji pracy szkoły
z pracą poszczególnych klas
Przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności SU i przedstawia je podczas spotkań z opiekunami SU
Wyznacza dyżury ( w miarę potrzeb) do pomocy w organizacji imprez dla grupy wiekowej I-III

Zastępca przewodniczącego SU:
Zastępuje przewodniczącego SU
Uczestniczy w spotkaniach poszczególnych sekcji

Sekretarz:
Protokołuje posiedzenia SU
Wspólnie z przewodniczącym SU przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności SU

Sekcja porządkowa:
Pełni dyżury na imprezach szkolnych
Dba o sprzęt nagłaśniający podczas uroczystości szkolnych
Współpracuje z pozostałymi sekcjami przy organizowaniu akcji charytatywnych

Sekcja organizacyjno-informacyjna
Przygotowuje materiały informacyjne i dekoracyjne do gabloty SU
Czuwa nad sprawnym przebiegiem akcji charytatywnych
Wykonuje plakaty i hasła reklamujące działania podejmowane przez SU
Współpracuje z opiekunami i uczestnikami kół zainteresowań

Sekcja kulturalno-rozrywkowa:
We współpracy z opiekunami przygotowuje apele, uroczystości i imprezy szkolne
( w tym programy artystyczne, gry i zabawy )
Ściśle współpracuje z sekcją organizacyjno-informacyjną przy wykonywaniu dekoracji, gazetek i haseł w budynku Szkoły oraz na imprezach poza Szkołą


Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:

– pobudzenie społeczności szkolnej do jak najlepszego spełniania obowiązków uczniowskich
– współdziałanie z władzami Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki
– współpraca z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9
– współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu „Podaj dalej”; organizowanie pomocy potrzebującym, udział w akcjach charytatywnych
– współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych w czasie wolnym od nauki
– troska o dobre imię Szkoły
– kultywowanie tradycji
– organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły
– monitorowanie znajomości i respektowania praw, i obowiązków ucznia
– rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich – współpraca ze Szkolnym Centrum Mediacji Rówieśniczych
– współorganizowanie akcji w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
– reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę


6. Postanowienia końcowe:
– Dyrektor Szkoły jest partnerem Samorządu Uczniowskiego
– Dyrektor Szkoły udziela odpowiedzi na zapytania oraz ustosunkowuje się do wniosków i projektów Samorządu wniesionych do Dyrekcji Szkoły.


Regulamin Samorządu Uczniowskiego został pozytywnie zaopiniowany
przez Samorząd Uczniowski w dniu 14 listopada 2017r.

Opiekunowie SU:
Magdalena Przegoń
Agnieszka Resler
Marek Berkowski

Zarząd SU:
Nadia Janiak kl. IV e (przewodnicząca)
Joanna Szukowska kl. IV d (zastępca przewodniczącej)
Wiktoria Sitnik kl. IV e (sekretarz)
Remigiusz Zalewski kl. VI b (sekretarz) 

WITAMINOWY WTOREK

   Za nami pierwszy "Kolorowy Wtorek Witaminowy". Tematem przewodnim w tym dniu był kolor pomarańczowy. Uczniowie i nauczyciele promowowali zdrowe nawyki żywieniowe przynosząc na drugie śniadanie pomarańczowe owoce i warzywa. Wielu uczniów i nauczycieli w tym dniu poddało się również modzie na kolor pomarańczowy. 

     Celem akcji jest zachęcanie naszych uczniów do sięgania po zdrowe przekąski. Chcemy też przypominać uczniom, że warzywa i owoce dostarczają wiele składników odżywczych niezbędnych dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Warto zwrócić uwagę, że warzywa i owoce dostarczają składników, których organizm nie potrafi samodzielnie wytwarzać ani magazynować. Okazuje się więc, że dieta pozbawiona tych produktów jest niepełnowartościowa. U dzieci w okresie wzrostu i rozwoju zapotrzebowanie na energię, witaminy i składniki odżywcze jest tym bardziej zwiększone. Dlatego też każdego dnia warto wyposażyć dziecko w zdrową przekąskę do szkoły. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z pierwszego "Kolorowego Wtorku Witaminowego". Inicjatywa realizowana jest przez Zespół ds. Promocji Zdrowia oraz Szkolny Samorząd Uczniowski.

Opracował: M. Berkowski

 

FOTO WITAMINOWY WTOREK

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP9

     Aby szkoła mogła w pełni sprawnie funkcjonować, potrzebne jest zaangażowanie wszystkich podmiotów: nauczycieli, rodziców oraz uczniów. A jak mogą zaangażować się w działania szkolne uczniowie? Na przykład poprzez czynny udział w Samorządzie Uczniowskim. Na początku roku szkolnego każda klasa wytypowała dwóch kandydatów do pracy w Samorządzie. Spośród reprezentujących poszczególne klasy uczniów należało wybrać Zarząd Samorządu Uczniowskiego. Dlatego też 10 października w obecności wicedyrektor szkoły pani Iwony Wojciechowskiej odbyły się demokratyczne wybory.

     W wyborach startowało czworo kandydatów. Większość głosów przypadła Nadii Janiak z klasy IV e, która została Przewodniczącą Szkoły. Zastępcą Przewodniczącej Szkoły została Joanna Szukowska z klasy IV d, natomiast Sekretarzami Samorządu Uczniowskiego zostali: Wiktoria Sitnik z klasy IV e oraz Remigiusz Zalewski z klasy VI b. Uczniowie mają wiele ciekawych pomysłów na najbliższy rok szkolny i na pewno - przy pomocy pozostałych członków Samorządu Uczniowskiego - będą je realizować.

     Gratulujemy serdecznie zwycięzcom!

     Wspomnieć należy również, że Rzecznikiem Praw Ucznia jest pan Przemysław Nowak, natomiast opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawować będą: pani Agnieszka Resler, pani Magdalena Przegoń i pan Marek Berkowski.

     Przed całym Samorządem Uczniowskim jawi się pracowity rok szkolny, dlatego też życzymy wszystkim wytrwałości w realizacji planów oraz wielu kreatywnych pomysłów!

Opracowała: M. Przegoń

 

FOTO SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP9

WIOSNA W KOLOROWYCH SKARPETKACH

   21 marca wszystkim kojarzy się z Pierwszym Dniem Wiosny lub Dniem Wagarowicza...To jednak również Dzień Motyla, czyli dzień wrażliwości na drugiego człowieka. Tego dnia wyjątkowo otwieramy się na innych...Innych a jednocześnie bardzo podobnych do nas.

   Od kilku lat właśnie tego dnia obchodzony jest też Światowy Dzień Chorych na Zespół Downa, nazwany Dniem Kolorowej Skarpetki. Nasza szkoła w tym roku również przyłączyła się do akcji solidaryzując się tym samym z osobami z zespołem Downa – działania koordynowała pani Ewa Nawrocka oraz Szkolny Samorząd Uczniowski. Tego dnia dzieci i nauczyciele przywitali wiosnę w kolorowych skarpetkach. Dlaczego? Zakładając kolorową skarpetkę mogliśmy zwrócić na siebie uwagę, a tym samym zwrócić uwagę na problemy ludzi chorych na Zespół Downa. W Światowym Dniu Chorych na Zespół Downa chcieliśmy pokazać, że różni nas od nich tak niewiele, jeden dodatkowy, niepasujący chromosom – tak jak nasza dodatkowa niepasująca skarpetka!

   Uczniowie z poszczególnych klas I-III i IV-VI mieli okazję uczestniczyć w zajęciach przybliżających tematykę osób chorych na zespół Downa. Mieli też możliwość podyskutować oraz obejrzeć ciekawe filmy na ten temat (linki poniżej).

   Ponadto, witając wiosnę klasy I-III wykonały tradycyjnie MAIKI-GAIKI. Dzieci w kolorowych ubraniach, skarpetkach nie do pary i z wielobarwnymi gałązkami w dłoni przemaszerowały korowodami po osiedlu. Pogoda dopisała, słoneczko z zaciekawieniem wyglądało co rusz zza chmurek, a smog wystraszył się i... uciekł! Oby na zawsze!

   Pierwszy Dzień Wiosny kojarzy nam się z przebudzeniem. Nie tylko przyroda budzi się do życia....my sami budzimy się z odrętwienia, budzi się w nas wrażliwość dziecka, wrażliwość na drugiego człowieka i piękno otaczającego nas świata. Wrażliwość, którą bardzo mocno rozwiniętą mają właśnie osoby z zespołem Downa. Cieszmy się zatem wiosną, cieszmy się chwilą i małymi rzeczami. Dostrzegajmy drugiego człowieka. Pielęgnujmy w sobie tę wrażliwość, otwartość i radość przez cały czas!


Opracowała: M. Przegoń

Przydatne linki:

https://www.youtube.com/watch?v=cFrHJ-dn5a4

https://www.youtube.com/watch?v=mZUVhhBL7ok

 

FOTO WIOSNA W KOLOROWYCH SKARPETKACH

LEKKA ŚRODA - DZIEŃ BEZ MUNDURKA I KOMÓRKI

   Za nami pierwsza "Lekka środa", czyli dzień bez mundurka i komórki w ramach innowacji pedagogicznej zgłoszonej do Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Celem innowacji jest integracja społeczności uczniowskiej, pokazanie dzieciom, że spędzanie przerw bez telefonów komórkowych wcale nie musi być nudne. Wręcz przeciwnie - dzieci mają szansę odkryć na nowo zapomniane zabawy jak: skakanie w gumę, "zabawa w ciuciubabkę" czy gra w klasy.

   Akcja będzie odbywać się w każdą ostatnią środę miesiąca, podczas której nagrodzony będzie MISTRZ i MISTRZYNI "Lekkiej środy" (którymi może być także cała klasa), dzięki czemu dzień bez telefonu nie będzie kojarzył się uczniom jako nakaz i coś przykrego. Ponadto będzie to również dzień bez mundurka, a więc okazja aby założyć kolorowy i wygodny strój. 

   Już pierwszy dzień innowacji pokazał, że dzieci potrafią bawić się bez telefonu. Szkoła wypełniona była gumami do skakania, skakankami, obręczami hula-hop, było widać wielkie zaangażowanie, a nauczyciele pełniący dyżury i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego inicjowali zabawy wśród uczniów. 

   Autorami innowacji, a jednocześnie opiekunami Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 9 są: Magdalena Przegoń i Maciej Staszak.

   Poniżej przedstawiamy krótką rymowankę "Lekkiej Środy":

"Poczuj się lekki choć raz w miesiącu,
w każdą środę w miesiąca końcu.
Nie przynoś do szkoly mundurka, komórki,
a wszystko w tę środę będzie "jak z górki"!
W domu telefon dziś zostawiamy,
przyjaciół w szkole więc dostrzegamy."

Opracował: M. Staszak

 

FOTO LEKKA ŚRODA - DZIEŃ BEZ MUNDURKA I KOMÓRKI

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

   W miniony czwartek w naszej szkole odbyła się Dyskoteka Andrzejkowa dla klas IV-V. Oprawę muzyczną zapewnił DJ - Szymon Kowalczyk, który mimo choroby dotarł do nas, za co serdecznie dziękujemy. Uczniowie oprócz dobrej zabawy tanecznej mieli okazję wzięcia udziału we Wróżbach Andrzejkowych. Dzieci w trakcie zabawy mogły odpocząć w szatni, a także kupić napoje, owoce i przekąski w naszym sklepiku dyskotekowym. 

  Bardzo dziękujemy przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego za pomoc w organizacji i sprawnym przebiegu dyskoteki, a także pani dyrektor, paniom wicedyrektor oraz nauczycielom, którzy pomagali w opiece nad uczniami podczas zabawy. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 są: pani Magdalena Przegoń oraz pan Maciej Staszak. Już dzisiaj pragniemy zaprosić uczniów i nauczycieli na Dyskotekę Karnawałową z konkursem na najciekawsze przebranie, która odbędzie się już w styczniu.

Opracował: M.Staszak

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!