REGULAMIN

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9
im. Jana Pawła II
w Ostrowie Wielkopolskim
na rok szkolny 2017/2018S A M O R Z Ą D   U C Z N I O W S K I

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”
Jan Paweł II

Samorządność to polski odpowiednik greckiego słowa demokracja, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza władzę ludu. Samorząd Uczniowski działa zgodnie
z zasadą, że wszyscy są równi, a decyzje podejmuje się większością głosów. Praca w Samorządzie Uczniowskim kształtuje u dzieci poczucie odpowiedzialności
i przygotowuje do podejmowania czynów w imię dobra wspólnego. Uczniowie rozumieją, że to oni są w szkole ważni, a oprócz obowiązków mają też prawa.


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Na podstawie art. 85 (ustawa z dnia 14 grudnia 2016r):
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.
6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania
z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest zgodny ze Statutem Szkoły.
2. Samorząd Uczniowski reprezentuje całą społeczność uczniowską Szkoły Podstawowej
nr 9 i działa zgodnie z własnym regulaminem, a w szczególności:
– Przedstawia innym organom wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły
– Wypowiada się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na terenie Szkoły
– Organizuje działalność kulturalno-rozrywkową uczniów w porozumieniu
z Dyrektorem Szkoły
– Korzysta z możliwości przekazywania informacji wszystkimi dostępnymi sposobami innym organom Szkoły
3.Członkami Samorządu Uczniowskiego są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do Szkoły, którzy poprzez głosowanie wybierają ze swego grona organ przedstawicielski, czyli Zarząd SU.
4.Samorząd zatwierdza plan pracy organizacji, opracowuje sprawozdania z podejmowanych działań, które przedstawia Dyrektorowi Szkoły.
5.Zarząd SU wybiera spośród swoich członków:
Przewodniczącego SU
Zastępcę przewodniczącego SU
Sekretarza SU
6.Za realizację poszczególnych obszarów działalności SU odpowiedzialne są 3 sekcje, do których uczniowie przynależą ze względu na swoje zdolności i zainteresowania:
– Sekcja porządkowa
– Sekcja organizacyjno-informacyjna
– Sekcja kulturalno-rozrywkowa
7.Kadencja Zarządu trwa 1 rok szkolny.
8.Zebrania całego Zarządu odbywają się raz w miesiącu lub w miarę potrzeb na wniosek opiekuna lub przewodniczącego SU.


II. Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu SU

1. Każdy członek SU ma prawo wyborcze.
2. Wybory przeprowadza komisja w składzie:
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Dyrekcja / Opiekun grupy wiekowej IV-VI
3. Do obowiązków komisji wyborczej należy:
– Przyjęcie zgłoszeń kandydatów
– Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
– Sporządzenie protokołu
– Ogłoszenie wyników wyborów

III. Dokumentacja:

1. Zarząd SU prowadzi następującą dokumentację:
– Regulamin samorządu
– Plan pracy samorządu
– Okresowe i roczne sprawozdanie z pracy samorządu
– Dokumentowanie podejmowanych działań w postaci zdjęć i artykułów na stronę szkoły
– Dokumentacja finansowa


IV. Zadania opiekunów Samorządu Uczniowskiego:

– Czuwanie nad sprawną realizacją zadań ujętych w planie pracy SU
– Prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych


V. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego
Samorząd uzyskuje dochody z następujących źródeł:
– organizacja imprez szkolnych ( np bilety wstępu na dyskoteki, sprzedaż kartek świątecznych i prac wykonanych przez uczniów),
– dochody ze środków przekazywanych przez sponsorów,
– wsparcie finansowe uzyskane z budżetu Rady Rodziców

VI. Obowiązki, zadania i cele Samorządu Uczniowskiego:

– Pobudzenie społeczności szkolnej do jak najlepszego spełniania obowiązków uczniowskich
– Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki (Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców)
– Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych w czasie wolnym od nauki
– Troska o dobre imię Szkoły
– Kultywowanie tradycji
– Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły
– Monitorowanie znajomości i respektowania praw, i obowiązków ucznia
– Rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich
– Reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę
– Organizowanie pomocy potrzebującym

Przewodniczący SU:
Reprezentuje szkołę w czasie uroczystości szkolnych
Współpracuje z samorządami klasowymi w celu właściwej koordynacji pracy szkoły
z pracą poszczególnych klas
Przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności SU i przedstawia je podczas spotkań z opiekunami SU
Wyznacza dyżury ( w miarę potrzeb) do pomocy w organizacji imprez dla grupy wiekowej I-III

Zastępca przewodniczącego SU:
Zastępuje przewodniczącego SU
Uczestniczy w spotkaniach poszczególnych sekcji

Sekretarz:
Protokołuje posiedzenia SU
Wspólnie z przewodniczącym SU przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności SU

Sekcja porządkowa:
Pełni dyżury na imprezach szkolnych
Dba o sprzęt nagłaśniający podczas uroczystości szkolnych
Współpracuje z pozostałymi sekcjami przy organizowaniu akcji charytatywnych

Sekcja organizacyjno-informacyjna
Przygotowuje materiały informacyjne i dekoracyjne do gabloty SU
Czuwa nad sprawnym przebiegiem akcji charytatywnych
Wykonuje plakaty i hasła reklamujące działania podejmowane przez SU
Współpracuje z opiekunami i uczestnikami kół zainteresowań

Sekcja kulturalno-rozrywkowa:
We współpracy z opiekunami przygotowuje apele, uroczystości i imprezy szkolne
( w tym programy artystyczne, gry i zabawy )
Ściśle współpracuje z sekcją organizacyjno-informacyjną przy wykonywaniu dekoracji, gazetek i haseł w budynku Szkoły oraz na imprezach poza Szkołą


Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:

– pobudzenie społeczności szkolnej do jak najlepszego spełniania obowiązków uczniowskich
– współdziałanie z władzami Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki
– współpraca z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9
– współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu „Podaj dalej”; organizowanie pomocy potrzebującym, udział w akcjach charytatywnych
– współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych w czasie wolnym od nauki
– troska o dobre imię Szkoły
– kultywowanie tradycji
– organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły
– monitorowanie znajomości i respektowania praw, i obowiązków ucznia
– rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich – współpraca ze Szkolnym Centrum Mediacji Rówieśniczych
– współorganizowanie akcji w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
– reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę


6. Postanowienia końcowe:
– Dyrektor Szkoły jest partnerem Samorządu Uczniowskiego
– Dyrektor Szkoły udziela odpowiedzi na zapytania oraz ustosunkowuje się do wniosków i projektów Samorządu wniesionych do Dyrekcji Szkoły.


Regulamin Samorządu Uczniowskiego został pozytywnie zaopiniowany
przez Samorząd Uczniowski w dniu 14 listopada 2017r.

Opiekunowie SU:
Magdalena Przegoń
Agnieszka Resler
Marek Berkowski

Zarząd SU:
Nadia Janiak kl. IV e (przewodnicząca)
Joanna Szukowska kl. IV d (zastępca przewodniczącej)
Wiktoria Sitnik kl. IV e (sekretarz)
Remigiusz Zalewski kl. VI b (sekretarz) 

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd