Nabór na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji
15 stycznia 2023

We wrześniu 2022 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o utworzeniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który pełnił będzie rolę organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym. W jego skład wchodzić będzie 39 radnych, przedstawicieli młodzieży z województwa wielkopolskiego.

Właśnie ruszył nabór na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji, który potrwa do 28 lutego 2023 r.

Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego może zostać mieszkaniec województwa wielkopolskiego, który najpóźniej 30 kwietnia 2023 roku ukończy 15 lat i nie przekroczy 20 roku życia.

Wymagane dokumenty:

– formularz zgłoszeniowy dla kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; – rekomendacja samorządu uczniowskiego szkoły, której kandydat jest uczniem lub samorządu studenckiego uczelni, której jest studentem lub organizacji pozarządowej z terenu województwa wielkopolskiego, w której działalność jest zaangażowany; – samodzielnie napisana praca na temat „Wielkopolska moich marzeń – moja praca na rzecz województwa wielkopolskiego” (do 4 000 znaków); – zgoda na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego; – zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz upublicznienie koniecznych informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym – w przypadku kandydata niepełnoletniego wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego;

Wszystkie dokumenty zawierające własnoręczny podpis kandydata na Radnego, a w przypadku kandydata niepełnoletniego również podpis rodzica lub opiekuna prawnego, należy przesłać do 28 lutego 2023 roku na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Kancelaria Sejmiku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, (z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowy Sejmik” oraz wskazaniem numeru okręgu wyborczego). Regulamin oraz wszystkie potrzebne formularze dostępne są na stronie: https://www.umww.pl/mlodziezowy-sejmik

Skip to content