Nowoczesna szkoła musi mieć dostosowaną do swoich potrzeb i wymagań bibliotekę, umożliwiającą dotarcie do różnorakich źródeł informacji. Toteż biblioteka naszej szkoły dąży do tego, aby stać się szkolnym ośrodkiem dydaktyczno-informacyjnym. Gromadzi różnorodne dokumenty, oprócz piśmienniczych, także audiowizualne.

     Nauczyciele i uczniowie mają możliwość korzystania ze wszystkich zgromadzonych dokumentów, bogatego, już niedługo zautomatyzowanego, warsztatu informacyjnego (katalogi, kartoteki, księgozbiór podręczny), a także z aparatury technicznej.

     Serce każdej biblioteki to jej księgozbiór, systematycznie wzbogacany i uzupełniany stanowi podstawę pracy dydaktycznej i wychowawczej bibliotekarzy i nauczycieli. W tej chwili liczy on około 13.000 woluminów, a zawiera, oprócz lektur obowiązkowych i uzupełniających, bogatą literaturę popularnonaukową (ostatnio przybyło wiele ciekawych pozycji), a także literaturę piękną dla dzieci i młodzieży (uwzględniającą nowości wydawnicze).

     Przestronny i estetyczny lokal biblioteczny stwarza miłą atmosferę. W czytelni można znaleźć zarówno indywidualne stanowiska pracy dla czytelników, jak i miejsce na zajęcia edukacyjne dla całej klasy.

     Czas udostępniania dostosowany jest do tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych. Zarówno wypożyczalnia, jak i czytelnia, czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:00.

     Biblioteka szkolna poprzez swoje formy pracy skierowane do czytelnika indywidualnego (konkursy czytelnicze, praca indywidualna z czytelnikiem itp.) a także do małych i dużych grup (prowadzenie Koła Miłośników Książki, różnego rodzaju zajęcia biblioteczne, wystawy, apele i inne) stara się wyrobić u uczniów przeświadczenie, że biblioteka szkolna jest nie tylko miejscem, w którym zdobywa się wiedzę, ale również azylem spędzania czasu wolnego i miejscem własnego rozwoju kulturalnego.

     W grudniu 2007 roku biblioteka wzbogaciła się o Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), które zostało przekazane w ramach projektu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Centrum tworzą cztery stanowiska komputerowe dla czytelników, jedno urządzenie wielofunkcyjne oraz oprogramowanie systemowe i edukacyjne. ICIM pozwala na stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w codziennej pracy nauczyciela i ucznia. Zaletą szkolnego centrum jest udostępnianie użytkownikowi w tym samym miejscu różnych źródeł informacji, narzędzia do ich obróbki i tworzenia własnych publikacji. Centrum stwarza możliwość do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w małych grupach oraz pracy indywidualnej przy użyciu nowoczesnych materiałów i środków dydaktycznych z wykorzystaniem – online i offline – zasobów portali edukacyjnych.

BIBL3

1014 2485 zoomed img 2043

Skip to content