Deklaracja Dostępności

Wstęp
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-01.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niedostępne elementy i treści:

– część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępnych cyfrowo,
– opublikowane multimedia nie posiadają opisu alternatywnego,
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
– niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
– część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu dobrych praktyk redaktorskich (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast), dodatkowo pojawiają się akronimy i skróty, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich odbiorców
Powody wyłączenia:
– większość materiałów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
– niektóre dokumenty pochodzą z różnych źródeł lub zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, przez co ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść.
Wymienione powyżej elementy niedostępne i ich poprawienie, poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim deklaruje się jednak sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-21.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Florczak, sp9ostrow@promax.media.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 591 23 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej powinien zawierać:
– adres internetowy strony, na której jest niedostępna treść
– imię i nazwisko osoby wnioskującej
– dane kontaktowe osoby wnioskującej (numer telefonu, adres e-mail)
– informację na temat oczekiwanego alternatywnego dostępu (sposobu przedstawienia treści)
Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o terminie realizacji zgłoszenia, przy czym realizacja nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim mieści się w wielokondygnacyjnym budynku zlokalizowanym przy ulicy Asnyka 26, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Obiekt wyposażono częściowo w udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami.
W odległości 200 m od szkoły znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej MZK. W obrębie 2 km od budynku szkoły znajduje się przystanek autobusowy komunikacji PKS. Stacja kolejowa jest położona w obrębie 2,5 km.

Tuż przy szkole znajdują się ogólnodostępne miejskie parkingi wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca parkingowe wraz z miejscem dla osób z niepełnosprawnością wyznaczono również na terenie szkoły, tuż przed wejściem głównym, chęć skorzystania z tych miejsc wiąże się jednak z uprzednim poinformowaniem szkoły, gdyż teren zabezpieczono szlabanem.

Do głównych drzwi wejściowych prowadzą trzy stopnie bez poręczy oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z zamontowaną obustronną poręczą. W drzwiach pojawiają się progi wysokości do 1,5 cm.

Tuż za głównymi drzwiami wejściowymi znajduje się portiernia z obecnym pracownikiem dyżurującym. Sekretariat, w którym są przyjmowani interesanci znajduje się na parterze, w obrębie wejścia głównego szkoły.
Na korytarzach często pojawiają się stopnie utrudniające osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do niektórych części budynku. W dobudowanej w 2017 roku części sportowej zainstalowano windę, która pozwala osobom ze szczególnymi potrzebami poruszanie się w obrębie nowej części budynku. W głównym budynku szkoły na pozostałe kondygnacje prowadzą klatki schodowe z zamontowaną jednostronną poręczą.

W szkole wyznaczono toalety dla osób z niepełnosprawnością – na parterze w obrębie wejścia głównego oraz na każdej kondygnacji dobudowanej części sportowej.

Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a. W dobudowanej części szkoły zastosowano oznaczenia pomieszczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim umożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.
Szkoła umożliwia kontakt z pracownikami potrafiącymi porozumiewać się w języku migowym na miejscu oraz online po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby poprzez złożenie Wniosku o zapewnienie dostępności informacyjno – komunikacyjnej.

Skip to content