SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU "PODAJ DALEJ"

 

„Człowiek jest wielki nie przez to,
 co ma, nie przez to, kim jest,
wolontariatlogo2lecz przez to, czym dzieli się z innymi”  

Jan Paweł II

   Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. Szkolne Koło Wolontariatu „Podaj dalej”  powstało w roku szkolnym 2016/2017 z inicjatywy pani dyrektor  Justyny Uciechowskiej. Członkami koła są uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem p. Ewy Waleńskiej, p. Urszuli Kupczyk, zainteresowani ideą wolontariatu (łac. voluntarius - dobrowolny), czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

   W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej” organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych. Przed nami kolejne wyzwania  i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy: „Zbiórka nakrętek dla chorego Jakuba”, akcja „Szkoło pomóż i TY”,  „Szlachetna Paczka” ,Świąteczne kartki dla więźniów”, „Niech Wszyscy Mają Święta”, „Kiermasz Bożonarodzeniowy” „Kiermasz Wielkanocny” i wiele innych…  Do szkoły zapraszane są osoby, które aktywnie działają w środowisku lokalnym na rzecz wolontariatu. Praca wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu „Podaj dalej” stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU "PODAJ DALEJ" W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9
IM. JANA PAWŁA II W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
ROK SZKOLNY 2017/18

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV - VI, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cechy wolontariusza: 
· dużo optymizmu i chęci do działania
· motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, 
· umiejętność gospodarowania czasu, 
· odwaga, empatia i otwartość, 
· odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
· kultura osobista.

Prawa wolontariusza 
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku. 
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu. 
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego posługą.
5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 
6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Koła.

Obowiązki wolontariusza 
1. Uczniowie są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach. 
3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 
4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga. 
5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy. 
6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie. 
7. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 
8. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.
9. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu.

Nagradzanie wolontariuszy 
Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: 
a) wyrażenie uznania słownego, 
b) pochwałę na forum szkoły, 
c) wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.

Opracowała: U. Kupczyk

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

WIZYTA W OSTROWSKIM CENTRUM POMOCY CARITAS

19 czerwca 2018 roku uczniowie klasy IV g wraz z wychowawcą udali się do Ostrowskiego Centrum Pomocy Caritas na spotkanie z pracownikami w/w instytucji: p. Aurelią Gabryszak - psycholog/ terapeuta, p. Marleną Pawlak - pedagog oraz kierownikiem księdzem Michałem Wysotą. Wśród uczniów klasy są dzieci działające w Szkolnym Kole Wolontariatu „Podaj dalej”. Głównym założeniem działalności Caritas jest niesienie skutecznej pomocy potrzebującym i ubogim, w sposób systematyczny i doraźny, duchowy, materialny. Warsztaty miały na celu uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia. Podczas zajęć uczestnicy w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze nabyli  umiejętność nazywania uczuć, radzenia sobie ze stresem, poznali swoje mocne strony charakteru oraz wzmocnili samoocenę. Podczas tych zajęć dzieci budowały obraz swojej rodziny, otworzyły się emocjonalnie. Terapeutka do każdej z osób zwróciła się indywidualnie dając wsparcie oraz poradę. Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali słodki upominek.

Opracowała: U. Kupczyk

 

FOTO WIZYTA W OSTROWSKIM CENTRUM POMOCY CARITAS

LUBIMY POMAGAĆ

   W niedzielę 27 maja grupa uczniów naszej szkoły włączyła się w rozprowadzanie cegiełek podczas XXVII Festynu Rodzinnego, który odbył się w Parku Miejskim. Było to bardzo pożyteczne zaangażowanie, ponieważ dochód z Festynu przeznaczony jest na pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Ostrowa. Uczniowie rozprowadzali cegiełki również 25 marca, 15 kwietnia i 6 maja, podczas kwest poprzedzających Festyn. W kwestowanie włączyli się szóstoklasiści oraz piątoklasiści, wśród nich członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej”.

   Łącznie w rozprowadzaniu cegiełek wzięło udział 38 uczniów, niektórzy kilka razy. Do rekordzistów można zaliczyć uczniów klasy VI b: Pawła Szalińskiego, który kwestował 4 razy oraz Agatę Kucharczyk, Katarzynę Grzywacz, Filipa Kortusa i Eryka Marcinkowskiego, którzy kwestowali 3 razy. Uczniowie byli zadowoleni, że mogli poświęcić swój wolny czas z pożytkiem dla innych, cieszyli się z każdej sprzedanej cegiełki. Podczas festynu okazało się, że wielu uczniom naszej szkoły, którzy nabyli cegiełki, poszczęściło się i wylosowali różne nagrody. Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji charytatywnych i zachęcamy innych do naśladowania ich postawy.

 Opracowała: E. Waleńska

 

FOTO LUBIMY POMAGAĆ

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI MAKULATURY

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej”  zakończyli akcję zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą   „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech”  organizowanej  przez Fundację Przyjazny Świat Dziecka w Warszawie. Mechanizm  akcji był niezwykle prosty. Uczniowie w trakcie roku szkolnego 2017/2018 przynosili  do szkoły makulaturę (gazety, czasopisma i pojedyncze kartki papieru) i składali ją w miejscu wyznaczonym. Po zebraniu odpowiedniej ilości makulatury, fundacja odebrała ją ze szkoły. Udało nam się zebrać ponad 5tysięcy kilogramów.   

Dziękujemy  Rodzicom za  pomoc swoim dzieciom w segregowaniu, gromadzeniu  i przynoszeniu do szkoły makulatury w powiązanych i opisanych  paczkach . 

Jednocześnie warto zaznaczyć, że takie projekty mają wymiar edukacyjny. Uczą dzieci  empatii, a także pokazują, że należy pomagać innym. Poza tym, udział w tego typu akcjach sprawia, że uczniowie poprzez edukację ekologiczną zdobywają wiedzę na temat segregowania odpadów i od najmłodszych lat wdrażają ją w życie. Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy włączyli się w akcję DZIĘKUJEMY!

Opracowała : U. Kupczyk

 

FOTO PODSUMOWANIE ZBIÓRKI MAKULATURY

ZBIÓRKA ŻYWNOŚĆI

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi Szkolne Koło Wolontariatu „Podaj dalej” ogłosiło zbiórkę żywności dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Na apel odpowiedziało wiele osób, dzięki czemu udało się zebrać dużo różnorodnych produktów. Dary trafiły do ok. 90. osób potrzebujących mieszkających na terenie parafii św. Pawła Apostoła. Za otwarte serca, hojność i zaangażowanie dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom!

                                                                              Opracowała: Ewa Waleńska

 

FOTO ZBIÓRKA ŻYWNOŚĆI

KWESTA

W niedzielę 25 marca kilkunastu uczniów klas VI i V kwestowało i rozprowadzało cegiełki na loterię, która odbędzie się 27 maja w Parku Miejskim podczas XXVII Festynu Rodzinnego. Celem loterii jest pozyskanie środków finansowych na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Pomaganie innym, oprócz wymiernych korzyści dla potrzebujących, sprawiło wolontariuszom dużo radości oraz satysfakcję z dobrze  spędzonego czasu. Zachęcamy do w udziału w kolejnych kwestach, które odbędą się 15 kwietnia i 6 maja oraz podczas Festynu.

                                                                                       Opracowała: E. Waleńska

 

FOTO KWESTA

POMAGAMY INNYM

       W okresie przedświątecznym uczniowie naszej szkoły, w tym również wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej”,  chętnie włączali się w rożne przedsięwzięcia mające na celu pomoc innym.
- Niech Wszyscy Mają Święta - przez 3 kolejne grudniowe  weekendy uczniowie klas piątych i szóstych dyżurowali w sklepach Netto i Biedronka  zachęcając klientów do zakupu dodatkowych produktów z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta.  W akcję włączyło się  41 uczniów, do rekordzistów należą Hania Królikiewicz i Ola Krzak z klasy V e, które dyżurowały  4 razy oraz Oliwia Ludwiczak z klasy V e, Paweł Szaliński z klasy VI b i  Hania Maury z klasy V b, którzy dyżurowali 3 razy.
- Dzieci z klas III – VI wykonały ponad 200 kartek świątecznych dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Ostrowie.
- Szlachetna Paczka – udało się zebrać wiele produktów dla rodziny, w której opiekę nad pięciorgiem dzieci sprawuje samotna matka.
- Członkowie Samorządu Uczniowskiego i wolontariusze zorganizowali kiermasz ozdób świątecznych. Dochód z tego kiermaszu jest przeznaczony dla Karoliny, absolwentki naszej szkoły, która zmaga się z ciężką chorobą.
Wszystkim, którzy otworzyli swoje serca dla innych i zaangażowali się w pomoc, dziękujemy!

Opracowała: E. Waleńska

 

FOTO POMAGAMY INNYM

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II W dniach 11-15 grudnia odbył się w naszej szkole Kiermasz Świąteczny zorganizowany przez Szkolne Koło Wolontariatu „Podaj dalej” oraz Szkolny Samorząd Uczniowski.  Uczniowie na zajęciach plastycznych oraz w domu wraz z rodzicami tworzyli rozmaite ozdoby bożonarodzeniowe: choinki, bombki, stroiki, kartki... Po raz drugi już postanowiliśmy pomóc Karolinie, absolwentce naszej szkoły, która cały czas zmaga się z ciężką chorobą. Wszystkie przepiękne ozdoby świąteczne zostały wystawione na sprzedaż na holu głównym naszej szkoły. Dyżury przy stoisku pełnili wolontariusze ze Szkolnego Wolontariatu Uczniowskiego oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Upominki sprzedawały się jak świeże bułeczki... Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za zaangażowanie i pomoc w organizacji Kiermaszu: dyżury przy stoisku, wykonanie przepięknych ozdób świątecznych i wreszcie ich zakup... A z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim, a w szczególności Tobie, Karolciu: DUŻO ZDROWIA, wytrwałości, pogody ducha i radości ze spędzonych razem z bliskimi chwil...

Opracowała: M. Przegoń

 

FOTO ŚWIĄTECZNY KIERMASZ

APEL Z OKAZJI DNIA WOLONTARIUSZA

     We wtorek 19 grudnia uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w apelu przygotowanym przez Szkolne Koło Wolontariatu „Podaj dalej” z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Święto to obchodzone jest na całym świecie 5 grudnia, jednak w tym dniu nasi wolontariusze uczestniczyli w Międzyszkolnym Dniu Wolontariusza w SP 1. Podczas apelu przybliżone zostały idee wolontariatu, w ciekawy sposób zaprezentowano cechy, jakimi powinien charakteryzować się wolontariusz: WYSOKI STOPIEŃ WRAŻLIWOŚCI, EMPATIA, CIERPLIWOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WSPÓŁDZAŁANIE, PUNKTUALNOŚĆ, TOLERANCJA i AKCEPTACJA, PRAWO DO SŁABOŚCI, DĄŻENIE DO SAMODOSKONALENIA SIĘ.

     Aktorzy zaprezentowali się w scence "na wesoło", w której głównym odtwórcą był anioł i diabeł. Celem występu było uświadomienie uczniom, jak możemy pomagać innym, uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych oraz uświadomienie dzieciom, że każdy może pomagać. Podczas apelu uczniowie mieli również okazję wysłuchać nastrojowych piosenek w wykonaniu Zosi Chojnackiej z klasy IV c oraz Julii Chmieliny z klasy VI c.

     Na zakończenie pani dyrektor Justyna Uciechowska zwróciła szczególną uwagę na znaczenie wolontariatu w naszej szkole i podziękowała uczniom ze Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej” za otwartość i wrażliwość na potrzeby innych.

     Wszystkim uczniom oraz nauczycielom obecnym na apelu złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Opracowały: E. Waleńska, U. Kupczyk

 

FOTO APEL Z OKAZJI DNIA WOLONTARIUSZA

MIĘDZYSZKOLNY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

        Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie, z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto to obchodzone jest corocznie 5 grudnia. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych - na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. 

     We wtorek 5 grudnia siedmioro uczniów z naszej szkoły, reprezentujących Szkolne Koło Wolontariatu „Podaj dalej”, udało się wraz z opiekunką p. Ewą Waleńską  do SP1 w Ostrowie, by wziąć udział w obchodach Międzyszkolnego Dnia Wolontariusza. Na uroczystość zaproszone były osoby dorosłe działające w lokalnych organizacjach charytatywnych oraz wolontariusze ze wszystkich ostrowskich szkół podstawowych. Patronat nad Międzyszkolnym Dniem Wolontariusza objęła pani Prezydent Miasta Beata Klimek, którą podczas imprezy reprezentowała Zastępca Prezydenta Miasta pani Ewa Matecka. Podczas uroczystości uczestnicy mogli się zapoznać, poprzez przygotowaną prezentację, z różnymi formami działalności podejmowanymi przez szkolne koła wolontariatu. Zarówno dzieci, jak i dorośli z zainteresowaniem obejrzeli zabawną scenkę przygotowaną przez uczniów z SP 1. Bardzo ciekawa okazała się również  prelekcja dorosłej wolontariuszki o jej pracy na misji w Rwandzie. 

     Na koniec  uroczystości  podsumowano  konkurs  plastyczny, którego celem było propagowanie idei wolontariatu.Koordynatorki etapu szkolnego, pani Urszula Kupczyk i pani Ewa Waleńska, spośród wielu zgłoszonych pięknych prac wybrały 13 i zgłosiły je do konkursu.  Byliśmy  mile zaskoczeni i zadowoleni, gdy okazało się, że I miejsce w kategorii klas IV – VII zdobył uczeń klasy VI b z naszej szkoły Paweł Szaliński. Praca Pawła opatrzona była hasłem „Dobro wraca”. Można powiedzieć, że hasło to przewijało się tego dnia w wypowiedziach wszystkich wolontariuszy, którzy podkreślali, że osoba pomagająca nie tylko daje, ale też otrzymuje. Otrzymuje między innymi radość i satysfakcję, że komuś się pomogło. Dlatego warto pomagać!

 Opracowała:  E. Waleńska

 

FOTO MIĘDZYSZKOLNY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

„ZBIERAMY-POMAGAMY” - ZBIÓRKA NAKRĘTEK DLA JAKUBA

   „Małe rzeczy wykonane z serca urastają do rzeczy wielkich” (Ellen G.White)

Pomoc drugiej osobie nie musi tak naprawdę nic kosztować. Wystarczy, że zaczniemy odkładać nakrętki, które i tak zazwyczaj większość z nas wyrzuca do kosza. Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno - ekologicznych. W naszej szkole odbyła się zbiórka nakrętek na rzecz Jakuba, chłopca chorego na pachygyrię, epilepsję, dziecięce porażenie mózgowe. Zbiórka miała miejsce dwa razy w miesiącu przy dużej sali gimnastycznej. Nasi wolontariusze prężnie działali, liczyła  się każda ilość nakrętek- obojetnie jaki mają kształt, kolor, z czego pochodzą. Im więcej kilogramów koreczków, tym więcej środków wpłynie na subkonto Jakuba w fundacji "Słoneczko", której Jakub jest podopiecznym. Tego typu akcje uwrażliwiają młodych ludzi na losy innych. Uczą, że można pomagać na różne sposoby. Wszyscy trzymamy kciuki za Jakuba  i jego Rodziców wierząc, że nasza skromna cegiełka przyczyni się do udziału chłopca  w kolejnym turnusie rehabilitacyjnym. Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję serdecznie dziękujemy - Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj dalej” wraz z opiekunami.

Opracowała: U. Kupczyk

 


stowarzyszenie
 szkola 2 0 talenty pasja bezpieczny internet

 

Our website is protected by DMC Firewall!