Dyrektor: Justyna Uciechowska
Wicedyrektorzy: Maria Gryczka, Iwona Wojciechowska

729 uczniów w 31 oddziałach,
72 wysoko wykwalifikowanych, przyjaznych uczniom nauczycieli,
18 pracowników niepedagogicznych,
pielęgniarka szkolna,

• pedagog szkolny,

• psycholog szkolny,

• pedagog specjalny,

• znakomicie wyposażone sale lekcyjne – w każdej sali komputer, rzutnik i ekran,
2 nowoczesne pracownie komputerowe wyposażone w monitor interaktywny, Ozoboty i Photony – roboty do nauki programowania, klocki Lego Education Spike Prime i Motion Prime, Drukarkę 3d, okulary VR
• sale z tablicami interaktywnymi,
studio fotograficzne wyposażone w greenscreen, lampy studyjne, lustrzanki cyfrowe i kamerę,
stacja montażowa do obróbki filmów i zdjęć,

• sala z wyposażeniem do nauki techniki (stoły techniczne, narzędzia, maszyna do szycia),
nowoczesna hala sportowa z pełnowymiarowymi boiskami do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz salą do zajęć fitness, siłownią i komfortowym zapleczem socjalnym,
• 2 mniejsze sale gimnastyczne, boisko wielofunkcyjne,
• kolorowy plac zabaw,
biblioteka z czytelnią multimedialną,
Izba Patrona,
świetlica,
kuchnia i stołówka,
szafki na odzież i przybory szkolne dla każdego ucznia,
internetowy dziennik lekcyjny.

Teren szkoły objęty jest całodobowym monitoringiem.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00 uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicy szkolnej. Rozwijają tam swoje zdolności, biorąc udział m.in. w zajęciach teatralnych, komputerowych, plastyczno – technicznych, umuzykalniających i ruchowych. Mogą także odrobić prace domowe. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne.

Od wielu lat działa w szkole świetlica socjoterapeutyczna. Dzieci otoczone fachową opieką, uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i rekreacyjnych oraz odrabiają zadania domowe.

W szkolnej stołówce można zjeść smaczny i zdrowy dwudaniowy obiad.

W roku 2015 SP9 uzyskała wojewódzki certyfikat SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE. W ramach dbałości o zdrowie społeczności szkolnej inicjuje się i realizuje wiele przedsięwzięć prozdrowotnych. Są to m.in. zajęcia, spotkania, konkursy i imprezy. Od roku szkolnego 2009/2010 placówka uczestniczy w rządowym programie „Owoce, warzywa i mleko szkole w szkole”.

W szkole kładzie się duży nacisk na rozwijanie uzdolnień i pasji sportowych. Znakomicie funkcjonują oddziały sportowe o profilu „piłka ręczna” – dla chłopców oraz „koszykówka” dla dziewcząt. Sportowcy z UKS SZCZYPIORNIAK i UKS DZIEWIĄTKA odnoszą wiele sukcesów rejonowych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

Szkoła posiada nowoczeną, pełnowymiarową halę sportową, siłownię fitness (oddane do użytku w 2017r.) oraz nową bieżnię lekkoatletyczną ze skokiem w dal (oddaną do użytku 1 września 2019r.). Atrakcyjność zajęć sportowych podnosi wykorzystanie nowoczesnego sprzętu. Szkoła dysponuje piłkami EDUBAL.

W SP 9 realizuje się wiele przedsięwzięć prozdrowotnych związanych z aktywnością fizyczną. Są to programy ogólnopolskie i lokalne, m.in.: „Pływać każdy może”, „WF z klasą”, „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym”.

W „dziewiątce” od 2017r. działa SZKOLNE CENTRUM MEDIACJI. Mediacje to sposób rozwiązywania konfliktów rówieśniczych w obecności osoby bezstronnej, czyli mediatora. Strony konfliktu zasiadają przy stole mediacyjnym, aby wypracować wspólne i satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie problemu.

Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole mają na celu ujawnianie i rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i uzdolnień uczniów, propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz wyrównywanie braków edukacyjnych.

W roku szkolnym 2017/2018 powstała w naszej szkole MAŁA SZKOŁA MEDIALNA. Jest to działanie innowacyjne i wyjątkowe. Prowadzone są warsztaty fotograficzne, filmowe, dziennikarskie, programistyczne. Absolutną nowością jest powstanie telewizji szkolnej, w której nasi uczniowie odgrywają role reporterów i prezenterów.

Uczestnicy MSM samodzielnie wykonują dokumentację fotograficzną i nagrywają reportaże filmowe z uroczystości szkolnych oraz zgłębiają tajniki edycji filmów i zdjęć. Biorą również udział w warsztatach programistycznych. Warsztaty prowadzone są w nowoczesnej sali multimedialnej, która wyposażona jest w 17 komputerów z odpowiednim oprogramowaniem, tablety, a także Ozoboty – roboty do nauki programowania.
Sala została doposażona o monitor interaktywny, kamery, lustrzanki cyfrowe oraz inny sprzęt niezbędny do prowadzenia profesjonalnych zajęć medialnych.

We wrześniu 2019 r. uzyskaliśmy zgodę Ministra Edukacji Narodowej na przeprowadzenie eksperymentu pedagogicznego pod nazwą „Klasa o profilu medialnym w szkole podstawowej” dzięki czemu nasza szkoła miała okazję podjąć współpracę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie edukacji medialnej dzieci.

W SP9 dzieci uczą się również zarządzać swoimi oszczędnościami. W październiku szkoła przystąpiła do programu banku PKO B.P – SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI, dzięki któremu chętni uczniowie mogą korzystać ze swojego konta i wpłacać na nie pieniądze. Dzięki udziale w programie dzieci wyrobią sobie nawyk świadomego oszczędzania, a także nabędą umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.

W „dziewiątce” prężnie działa SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU „PODAJ DALEJ”. W ramach jego działalności organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelkich zbiórek i akcji charytatywnych, m. in. zbiórka nakrętek, zbiórka żywności, „Szlachetna paczka”, wywyła świątecznych kartek dla więźniów, kiermasze: bożonarodzeniowy i wielkanocny.

Oferta zajęć odpowiada aktualnym potrzebom całej społeczności szkolnej i jest konsultowana z uczniami i ich rodzicami (jest dostępna na stronie internetowej szkoły: sp9ostrow.pl).

Promocja czytelnictwa to jeden z priorytetów SP9. Biblioteka, czyli serce szkoły to: bogaty księgozbiór, czytelnia, kąciki tematyczne, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej oraz tablica interaktywna i sprzęt audio – wideo. Bibliotekarki, we współpracy z całą społecznością szkolną, organizują wiele imprez czytelniczych o zasięgu szkolnym, lokalnym i ogólnopolskim.

Skip to content