Czy jest takie miejsce, w którym dziecko nauczy się żyć w grupie, wyrówna swoje braki w nauce, nauczy się wyrażać swoje uczucia i emocje? Wydaje się, że te umiejętności dziecko powinno nabyć w domu, ale nie zawsze tak bywa. Bardzo dobrym posunięciem było otwarcie w naszej szkole w marcu 2002 roku świetlicy opiekuńczo – wychowawczej z programem socjoterapeutycznym. Zajęcia w świetlicy są bezpłatne i odbywają się przez pięć dni w tygodniu od 15:30 do 18:30. Mogą na nie uczęszczać uczniowie zarówno klas nauczania początkowego, jak i klas starszych.

     Celem nadrzędnym działalności świetlicy jest udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom w taki sposób, aby osiągnęły optymalny dla siebie poziom rozwoju. Praca z nimi ma charakter wielopłaszczyznowy. Zaspokajane są potrzeby rozwojowe i edukacyjne w aspekcie opiekuńczo – wychowawczym, dydaktycznym, zdrowotnym i terapeutycznym. Poprzez podejmowanie wspólnych zadań i wspólne działanie dzieci nabywają umiejętność prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, planowania swojej pracy i dobrej komunikacji. Prowadzący zajęcia pomagają swoim podopiecznym w odrabianiu zadań domowych, w wyrównywaniu braków w poziomie wiedzy szkolnej, uczą właściwej organizacji czasu wolnego i wypoczynku, stwarzają warunki do rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

     Oddziaływania terapeutyczne kierowane są równocześnie na sferę emocjonalną, społeczną i orientacyjno – poznawczą. Dziecko uczy się akceptacji siebie i innych, empatii, wyrażania własnych uczuć, oceniania sytuacji i podejmowania stosownych decyzji, poznaje swoje możliwości, przełamuje nieśmiałość, buduje udane relacje z innymi.

     Zarówno działania opiekuńczo – wychowawcze, jak i działania terapeutyczne mają pomóc rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Skip to content